• beruto-icon Neustále rozšiřujeme náš sortiment produktů
  • beruto-icon Ceny držíme při zemi

Příloha obchodních podmínek

provozovatele internetového obchodu BERU.TO – společnosti M.K. INVEST Group s.r.o., IČ 25903977, se sídlem Střelniční 2133, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek (ve smyslu Nařízení vlády č. 363/2013 Sb.)

Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo dodáno zboží dle Vaší objednávky v internetovém obchodě BERU.TO

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu“ (lhůta 14 dní začne běžet v závislosti na dni převzetí zboží podle pravidel uvedených níže v bodě 1.2). „V určitých případech však právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu nemáte – tyto případy jsou uvedeny v právních předpisech a v čl. 5.1.6. Obchodních podmínek internetového obchodu BERU.TO

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,

a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo
b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě kupní smlouvy týkající se různého zboží objednaného Vámi v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť – ve dvou nebo více samostatných dodávkách), nebo
c) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží.“ (v případě kupní smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Provozovatele internetového obchodu BERU.TO, společnost M.K. INVEST Group s.r.o., IČ 25903977, se sídlem Střelniční 2133, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, e-mail: info@beru.to, tel.:+ 553 034 100 a to formou jednoznačného prohlášení (vyplněného přiloženého vzorového formuláře odstoupení nebo jiným písemným projevem nevzbuzujícím pochybnosti o jeho obsahu) zaslaného běžnou poštou na adresu sídla provozovatele internetového obchodu, anebo e-mailem zaslaným na jeho e-mailovou adresu uvedenou v rámci Obchodních podmínek.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Pokud jste již obdržel/a zboží na základě kupní smlouvy, zde uvádíme informace týkající se jeho vrácení v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy:
a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: M.K. INVEST Group s.r.o., Střelniční 2133, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám prokazatelně odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s převzetím zboží
Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.

3. „Další informace týkající se odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo zasláno zboží dle vaší objednávky, jsou uvedeny v čl. 5.1 Obchodních podmínek internetového obchodu BERU.TO. Tato ujednání Obchodních podmínek internetového obchodu BERU.TO nejsou dotčena obsahem tohoto vzorového poučení.

4. „Informace a práva uvedená v tomto vzorovém poučení se vztahují pouze na kupující – spotřebitele.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

M.K.INVEST s.r.o.
Střelniční 2133,
738 01 Frýdek-Místek

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Identifikace kupní smlouvy (číslo objednávky):

Datum objednávky (*)/datum obdržení(*):
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:
Adresa spotřebitele/spotřebitelů:
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
Datum:

(*) Nehodící se škrtněte.

Hlavní nabídka

Nové produkty v prodeji.

Výběrové potraviny s extra slevou.

Vyprazdňujeme sklady za lepší cenu.